KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; mal/hizmet alım veya satımı veya kiralama yapmakta olduğumuz Torlak Seyahat Acentası Tur. Rek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Torlak Turizm veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

Torlak Turizm; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Torlak Turizm tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Atatürk Cad. Eski Belediye Baş. Binası Kat:4 295/401 Merkez/RİZE” adresinde yerleşik Torlak Seyahat Acentası Tur. Rek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz amaçları ve hukuki sebepleri şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEPLER
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Veri sorumlusunun mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Talep / şikayetlerin takibi Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır

 

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Torlak Turizm tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Torlak Turizm iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

Torlak Turizm, hac-umre organizasyonları, turlar ve seyahat faaliyetlerinde aracılık hizmetleri yapması dolayısıyla bu hizmetler kapsamında alınan kişisel verilerinizi, hizmetin kapsamına ve hizmet alınan asıl kuruluşa, bu kuruluşun yetkili temsilcilerine ve işbirliği halindeki üçüncü kişilere aktaracaktır. Bu aktarım, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışında yerleşik kimselere de yapılabilecektir.

Torlak turizm, bayilik/franchisee/şubelik hizmeti kapsamında sunmuş olduğu mal ve hizmetlerde işlenen kişisel verileri bu ilişkinin asıl sahibi üçüncü kişilere aktarmakla yükümlüdür. Bu sebeple anılan faaliyetlerde işlenen kişisel verileriniz; mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda eşleştirilen amaç ve hukuki sebepler dışında kişisel veri sahibinin aydınlatmış açık rızası doğrultusunda farklı amaçlarla “ilgili kişinin açık rızasının alınması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

Tüm bu işleme faaliyetleri; tarafınızca doldurulan form, sözleşme gibi belgelerin fiziken muhafazası ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, sözlü aktarılan verilerin fiziki evrak ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, telefon yahut e-posta iletilerinde bulunan veya bu vasıta ile aktarılan verilerinizin kaydedilmesi, internet sitesinde yer alan formların doldurulması suretiyle gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya torlakturizm.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Torlak Turizm ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

WhatsApp Hattı